Category listing - databases/db

v3 Berkeley DB package, revision 3
v4 Berkeley DB package, revision 4